Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Päivitetty 29.5.2018

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Asianajotoimisto Hannu Knuutila Ky

Y-tunnus:        1772458-2

Osoite:            Antinkatu 15 C, 28100 Pori

Puhelin:           (02) 632 6111

Sähköposti:     hannu.knuutila@kvi.fi

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hannu Knuutila

Asianajaja

Puhelin:           0400 530 835

Sähköposti:     hannu.knuutila@kvi.fi

 1. REKISTERIN NIMI

Asianajotoimisto Hannu Knuutila Ky:n asiakasrekisteri.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä toimeksiantojen hoitaminen, toimeksiantojen laskutus ja yhteydenpito nykyisiin, entisiin sekä mahdollisesti tuleviin asiakkaisiin.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteriin talletetaan Asianajotoimisto Hannu Knuutila Ky:n asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä muut sidosryhmät.

Käsittelemme rekisterissä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Henkilö- tai yhteisötunnus
 • Toimeksiantoja koskevat tiedot sekä toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Toimeksiantoja hoidettaessa vastapuolta ja todistajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös päämiehiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta sekä muista luotettavista lähteistä lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 1. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö asianajotoimisto hänen tietojaan ja mikäli näin on, oikeus saada henkilötiedot tarkastettua. Tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, mikäli pyyntö on selkeästi perusteeton tai kohtuuton tai kohdistuu salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piirissä olevaan tietoon. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai täsmentämistä, henkilötietojen käsittelyn rajoittamista taikka henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksen 17 artiklan edellytysten mukaisesti. Asiakas voi käyttää oikeuttaan kirjallisesti joko palautelomakkeen kautta tai vapaamuotoisesti sähköpostilla, postitse tai käymällä henkilökohtaisesti toimipisteessä.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja voidaan tarpeellisilta osin luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietojen säilyttämisen peruste on asiakassuhteen voimassaolo. Asiakassuhteen ja siihen mahdollisesti liittyvien velvoitteiden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli voimassaoleva lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan niin edellyttävät.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Toimeksiantoja koskevat tiedot ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piirissä ja niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.

Paperilla olevaa aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain työtehtävän edellyttämillä henkilöillä. Digitaaliset tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin järjestelyin. Digitaalisiin tietokantoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokaista, jolla on pääsy henkilötietoihin tai joka käsittelee henkilötietoja, on ohjeistettu tietosuoja-asetuksen asettamista vaatimuksista.